חוק דמי מחלה - שינוי בחוק
חוק דמי מחלה - שינוי בחוק חוק דמי מחלה - שינוי בחוק ביום 1 באפריל 2011 תוקן חוק דמי מחלה ולהלן השינויים: יום היעדרות הראשון - אין תשלום. ימי היעדרות שני ושלישי - 50% משכר יום רגיל. מהיום הרביעי ואילך - 100% משכר יום רגיל. צבירה - חודש עבודה מזכה ב - 1.5 ימים לדמי מחלה. ניתן לצבור 90 ימים לכל היותר, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.

כתבות אחרונות