חוק עבודת נשים - מדריך למעסיק

המדריך להעסקת נשים – חוק עבודת נשים

השוויון בין המינים אליו שואף המחוקק, לא הותיר ברירה בידו, אלא להתערב באופן ישיר בשוק העבודה ויחסי העבודה, כך שנשים האמונות על הבאתם של צאצאים חדשים לעולם, לא יופלו לרעה בכל הקשור לתנאי העסקתם וזכויותיהן המיוחדות, אליהן הן זוכות מתוך מגמה לשלבם ולהשרישם במעגל העבודה.

טיפולי פוריות
היעדרות - עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לצורך טיפולי פוריות, לתקופה שאינה עולה על 4 סדרות טיפוליות בשנה.
סדרה טיפולית נעה בין 16 ימים (שבוע עבודה מקוצר) ל- 20 ימים (שבוע עבודה מלא). לצורך כך, נדרשת העובדת להמציא אישור בכתב מהרופא המטפל והודעה מראש למעסיק. דרך היעדרותה של העובדת יעשה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה. במילים אחרות, העובדת תהא זכאית לתשלום בגין ימים אלו, בכפוף לעובדה שעדיין צבורים לזכותה ימי מחלה.

הגבלת פיטורים – החוק מטיל איסור לפטר את העובדת בגין הטיפול כאמור, לקראת הולדת הילד הראשון והשני ובמשך 150 ימים שלאחר שובה מהיעדרות זו. יחד עם זאת, החוק מתיר למעביד להשתחרר מהאיסור האמור לאחר שחלפו שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בגין טיפולים אלה, ובלבד שניתן היתר משר העבודה והרווחה.


נשים בהריון
בדיקות רפואיות – החוק קובע את זכאותה של עובדת בהריון, להיעדר במהלך הריונה עד 40 שעות בסה"כ, לצורך בדיקות שגרתיות. משרה של עד 4 שעות ביום, תזכה את העובדת ב- 20 שעות בסה"כ.
החל מהחודש החמישי להריונה של העובדת, ניתן להעסיקה בשעות נוספות ובימי המנוחה השבועית בכפוף להסכמתה בכתב ואישור רפואי המאשר את האמור.

איסור פיטורים – החל מהחודש השישי להעסקתה של העובדת אצל אותו מעביד, לא ניתן לפטרה אלא בהיתר מיוחד של שר העבודה, רק אם השתכנע כי הנימוקים לפיטוריה של העובדת אינם קשורים להריונה.
איסור פגיעה בהיקף משרה – החל מהחודש השישי להעסקתה של העובדת אצל אותו מעביד, לא ניתן לפגוע בהיקף משרתה של העובדת, אלא בהיתר משר העבודה והרווחה.

שמירת הריון
עובדת זכאית להיעדר מעבודתה במהלך הריונה, אם אישר זאת רופא בכתב. יחד עם זאת, המעסיק אינו מחויב לשלם דמי מחלה ו/או כל תגמול אחר, כגון: שכר וכד'.
אם שמירת ההיריון עולה על 30 ימים רצופים, תהא העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון מהביטוח הלאומי.


חופשת לידה
היקפה – עפ"י חוק חופשת לידה היא ארבע עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.
החוק בנוסף מאפשר לעובדת להאריך את חופשת הלידה בכפוף למספר הילדים באותה לידה, תקופות אשפוזם וכד'.

הגבלת פיטורים – במהלך חופשת הלידה, ישנו איסור בחוק לפטר עובדת ו/או להודיע לה על פיטוריה. הגבלה זו ממשיכה לחול 60 יום נוספים לאחר תום חופשת הלידה.
במקרים מסוימים בהם עובדת נעדרת מעבודתה בשל מצבה הרפואי עקב לידה (עפ"י אישור רפואי בכתב), הגבלה זו מוארכת עד 6 חודשים מתום חופשת הלידה + 60 יום נוספים.
במקרה האחרון ניתן לפטרה, ובלבד שניתן היתר מאת שר העבודה והרווחה. יובהר, ששר העבודה לא יתיר פיטורים במקרים בהם הוא סבור שהדבר נעשה על רקע מצבה הרפואי והיעדרויותיה של העובדת הקשורות להולדת ילדיה.
לבסוף, כאשר העובדת מחליטה לצאת לחופשה ללא תשלום (בתנאי שהועסקה אצל אותו מעסיק שנתיים רצופות, זכאית לחופשה ללא תשלום עד רבע מתקופת עבודה לפני הלידה ומקסימום שנה), לא ניתן לפטרה במהלך חופשתה + 60 יום נוספים מתום היעדרות זו.

02/09/07 

כתבות אחרונות